CALIDOSCOPI

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE:

D’uns anys ençà, el paisatge humà de Catalunya s’ha anat diversificant amb l’arribada de persones provinents d’altres països.

MEGSJC, com a moviment d’educació no formal que vol ser present en la societat catalana actual, s’ha d’adaptar als canvis i donar resposta a les seves demandes.

MEGSJC ha d’incidir en aquesta nova situació, treballant per una societat intercultural, i arribant a tots els àmbits de la societat.

OBJECTIUS A CURT TERMINI:

 • Donar suport als Agrupaments interessats a treballar l’educació intercultural. A partir de la realitat de cada Agrupament, s’analitzen quines necessitats té i es defineix un projecte propi per treballar l’educació intercultural. Les diverses accions que es poden dur a terme són:

 • Sensibilització dels membres de l’Agrupament (caps, nois, noies, pares, mares...).
 • Formació de caps.
 • Facilitar recursos d’educació intercultural als i a les caps (per treballar la immigració, la discriminació, el rebuig, la marginació, la tolerància... a les diverses unitats).
 • Depenent de la ubicació de l’Agrupament, estratègies per obrir-se a l’entorn, donar-se a conèixer i buscar els mètodes de difusió més adequats per arribar a la població immigrada.
 • Acollida i seguiment de nois i noies de famílies immigrades.

 • Promoure i crear espais d’intercanvi d’experiències entre els Agrupaments participants.
 • Treballar l’educació intercultural a les Demarcacions:

 • Procurar que hi hagi una persona de suport a cada Demarcació, sensibilitzada amb el tema de la interculturalitat.
 • Estudiar la realitat de cada Demarcació i proposar accions per treballar l’educació intercultural.
 • Fer reunions de coordinació amb les persones de suport de les diverses Demarcacions, de cara a intercanviar experiències i debatre com treballar l’educació intercultural als Agrupaments, Demarcacions i, fins i tot, al Moviment.
 • Facilitar materials de reflexió i dinàmiques per a les formacions de caps.

 • Donar a conèixer les experiències dels Agrupaments i/o de les Demarcacions.

RECURSOS:

 • L’equip de persones dels Agrupaments i Demarcacions que participen, les quals són el motor bàsic del projecte.

PER DEMANAR MÉS INFORMACIÓ:

Mònica Parrilla - a l’OSG (93 590 27 00)

- a megsjc@escoltesiguies.org

Aquest article provй de EscoltesiGuies.org
http://formacio.escoltesiguies.org/